Over Gegalvaniseerde tackernagels

portkosten) Rekeningnummer: Bekendmaking overschrijving: WUU de adres (mits symbool ook niet word toegestaan in een overschrijving, mag u dan ook hiertoe ons spatie benutten) Na ontvangst over een betaling is een digitale meetstaat ieder met u dan ook bezorgd. Dossiergegevens : opbouw : Portiersgebouw containerpark Boom 3

Voor toepassing betreffende voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt een aannemer de leveringsbonnen voor met de architect. Op deze bonnen horen te een herkomst en structuur vermeld ogen. Een mortel is verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat een mortel kan zijn aangemaakt, kan zijn dit verboden opnieuw drinkwater juiste mengsel toe te voegen en opnieuw te mixen. De aannemer beschermt een mortel anti weersinvloeden materialen hulpstukken materialen hulpstukken/spouwankers Een NBN EN Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is aangaande toepassing. Een verankeringslengte van de spouwankers bedraagt miniem 30 mm. Diameter betreffende een spouwankers is gering 4 mm. Wegens gelijmd metselwerk geraken aparte spouwankers betreffende afgeplatte uiteinden voorzien. Een spouwankers zijn zo gemaakt dat doorstroming aangaande het water van dit buitenspouwblad tot het binnenspouwblad verhinderd wordt materialen hulpstukken/spouwankers gewone spouwankers PM De spouwankers geraken ingemetst in dit binnen- en buitenspouwblad. Meting aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Portiersgebouw containerpark Boom 86

23 twee al die werken en leveringen die benodigd zijn om een grondafkalvingen en overige beschadigingen te vermijden en desnoods te verhelpen zoals stempelingen, beschoeiingen en bemalingen; 3 dit ongeschonden bewaren en het desnoods verplaatsen en terugplaatsen van kabels en leidingen waarop voor vloer-, graaf- ofwel baggerwerken kan worden gestuit, vanwege zover de wettelijke hinder hiervoor niet op de eigenaars aangaande die kabels en leidingen rust; 4 dit verwijderen, binnen de grenzen betreffende de grond-, graaf- of baggerwerken welke desgewenst vereist zijn wegens een uitvoering van dit werk : a) betreffende grond, slijk en kiezel, stenen, breukstenen, allerhande gesteente, overblijfselen betreffende metselwerk, zoden, beplantingen, struiken, stronken, wortels, kreupelhout, puin en afval; b) aangaande ieder rotsblok, ongeacht zijn volume, indien een opdrachtdocumenten vermelden dat een grond-, graaf-, of baggerwerken geraken uitgevoerd in rotsachtig terrein en, voor gebrek aan die vermelding, betreffende ieder uit één stuk bestaand rotsblok, metselwerk of betonblok waarvan dit volume ons halve kubieke meter niet overschrijdt; 5 dit vervoeren en wegbrengen met graafspecie hetzij behalve dit domein aangaande een aanbestedende overheid, hetzij naar een plaatsen vanwege hergebruik binnen een grenzen aangaande een bouwplaatsen, hetzij naar een stortplaatsen waarin de opdrachtdocumenten voorzien; 6 al die algemene, bijkomende en onderhoudskosten tijdens de uitvoerings- en waarborgtermijn; - Al die kosten met verzekeringen zoals genoemd tussen Art.24 K.B. aangaande 14/6
7
8
9/2013 zoals ons verzekering voor een 10-jarige aansprakelijkheid en een verplichte ABR-polis.

187 De plaatsing gebeurd d.m.v. ons plafondsteun, hoeksteun, wandsteun en pendel. Waardoor ons grote variatie aan toepassingsmogelijkheden is geboden. Er waar de rail anti de muren komt, wordt ons bijzondere PVC steun geplaatst welke tevens mits eindkapdient.wegens pendelhoogten tot 35cm wordt een bijzondere pendelbuis gebruikt. Vanaf 35cm pendelhoogte is daar gebruik gemaakt betreffende ons ophanging in V-gedaante, onder ons hoek met 25 tot 35. Toepassing Aan de 2 douches over een kleedkamer ladies en heren afwastafels - meestal Afwastafels (gootstenen) bestemd voor op- of inbouw in dit keukenaanrecht. De installatie omvat de bezorging en plaatsing over de gootstenen en toebehoren en een service, plaatsing en aansluiting betreffende een kranen en stopkranen wegens koud en lauw water. De aansluitingen zijn standaard voorzien op een bijkomende verbinding van een vaatwasmachine. Materialen De gootstenen, hun toebehoren en kranen, beantwoorden met NBN EN Keukenspoelbakken - Functionele voorwaarden en beproevingsmethoden en NBN EN Keukengootstenen Aansluitmaten. Een gootsteen kan zijn voorzien van een overloopinrichting en een opening voor een ééngatsmengkraan. Een reukafsluiter realiseert een waterslot met tenminste 100 mm, kan zijn losschroefbaar en ledigbaar. Dit afloopgarnituur wordt voorzien van een (pre-)verbinding voor een wasmachine, d.

Er mogen nauwelijks materialen of afval op de openbare straat geraken gestapeld en het verkeer mag niet onnodig geraken belemmerd. Een geldende politionele verordeningen hierover horen te opgevolgd worden. Voor eventuele beschadiging gaat een aannemer op bestaan onkosten een bestaande uitvoering compleet fiksen, wegens de voorlopige oplevering. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden bestaan, moeten via een opdrachtgever op de aannemer worden verhaald toegangswegen doorgaans De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting aangaande de werf. Alle onkosten wegens eventuele hieraan aaneengehecht vloer- en andere werken bestaan integraal ten laste betreffende een aanneming. Een aannemer is voor bestaan inschrijving verondersteld een aard en de toestand aangaande dit gebied te kennen en zich perfect rekenschap te hebben bepaald betreffende een moeilijkheden welke deze in het opzicht kan ondervinden. Hij kan hierover geen oorzaken inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. Een werken geraken gelijktijdig betreffende een infrastructuurwerken over dit recyclagepark uitgevoerd. De aannemers spreken onderling af welke maatregelen er getroffen dienen te worden om de werf bereikbaar te behouden toegangswegen voorlopige verharding wegens voetgangers PM De voorlopige wegverharding moet toelaten de bouwkeet veilig en droogvoets te bereiken. Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 56

62 05. PROEVEN proeven - meestal Algemene proeven welke uitgevoerd worden wegens een voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd wordt of een vereiste gebouwprestaties behaald worden. Behalve een hieronder beschreven proeven kunnen in het bestek alsnog overige proeven of keuringen geëist geraken. Die zijn opgenomen in een betreffende artikels proeven - luchtdichtheidsmeting Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest ofwel pressurisatieproef genoemd) wordt een ventilator in ons opening met de gebouwschil aangebracht en dit gebouw achtereenvolgens in over- en onderdruk gezet ten opzichte over een buitenomgeving. Met dit gemeten lekdebiet mogen dan veel afgeleide grootheden berekend worden. Die post dien steeds omvatten: het assembleren en afstellen over de meetapparatuur; alle voorbereidende werken bijvoorbeeld het sluiten of afdichten met openingen, vullen over sifons, openen over binnendeuren, benodigd voor een correcte meting; dit doen van een vereiste metingen bij bij- en overdruk; een opmaak en dit bezorgen met dit proefverslag; dit brengen van een conformiteitsverklaring. De kostprijs wegens dit afleveren aangaande een conformiteitsverklaring door een kwaliteitsorganisatie zijn verder inbegrepen in die post. ALGEMEEN De luchtdichtheidsmeting is uitgevoerd conform een norm NBN EN Thermische kenmerken met bouwwerken - Bepaling met een luchtdoorlatendheid betreffende gebouwen Overdrukmethode, manier A, aangevuld met de specificaties van bijlage VI - Bijkomende specificaties voor een meting van een luchtdichtheid aangaande gebouwen in dit kader betreffende de EPBregelgeving betreffende het MB van 02/04/2007. Een proef is uitgevoerd conform STS-P 71-3 en via ons goedgekeurd luchtdichtheidsmeter ingeschreven in ons kwaliteitskader overeenkomstig Bijlage 6 met STS-P VOORBEREIDING Vanwege een begint van een proef worden een grenzen aangaande de te meten zone nauwkeurig vastgelegd.

213 66. Speciale INSTALLATIES bijzondere installaties - algemeen warmtepompen - doorgaans Afleveren, publiceren, aansluiten en afstellen aangaande warmtepompen wegens lage temperatuurverwarming. Alle werken, leveringen en materialen cruciaal wegens een prima functie met de warmtepomp bestaan inbegrepen, tevens als deze ook niet expliciet zijn geregistreerd in het bestek. Dit betreft ondermeer: bijverwarming, voorzieningen voor sanitair warm mineraalwater, circulatiepompen, vul- en aflaatvoorzieningen, manometers en thermometers, veiligheidsventielen, ontluchters, expansievaten,. Meestal De technische eigenschappen met de warmtepomp die in een documenten vermeld worden (calorisch vermogen, koelvermogen, COP, elektrisch opgenomen vermogen,...) bestaan in overeenstemming betreffende de referentiewaarden over een NBN EN Een technische fiches en vermogensdiagrammen betreffende een mogelijke werkingsgebieden met de warmtepomp geraken voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Een warmtepompen hebben het QUEST kwaliteitslabel (EHPA-logo). NORMEN De eerstvolgende normen bestaan over inzet : NBN EN Testing and rating of meteen exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling Part 2: Direct exchange-towater heat pumps NBN EN Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling NBN EN Verwarmingssystemen in bouwwerken - Ontwerp met warmtepompverwarmingssystemenwarmtepompen.

H. mogen in het geval verrekend geraken aan de hand met een in een offerte vermelde eenheidsprijzen. De hoeveelheden over de posten met vermoedelijke hoeveelheden VH mogen niet gewijzigd geraken. Art.14 Info - aanvullend Via in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver het deze voor dit opstellen van zijn prijsopgave rekening bezit gehouden met de verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op een regio daar waar een prestaties geraken uitgevoerd. Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend De eenheidsprijzen dienen te zijn opgegeven excl. B.T.W. Vanwege IGEAN geldt dit B.T.W.-stelsel verlegd: Vrijstelling met BTW BTW verlegd - BTW- Wetboek, artikel 51, twee - K.B. nr.1, art.20, 2. Art.19 Zijn inbegrepen in de verkoopprijs aanvullend/wijzigend/vervangend Al die taken die uit hun aard afhangen met ofwel samenhangen betreffende die die in de opdrachtdocumenten zijn beschreven, tevens mits ook niet al die werken nominatief in een samenvattende opmeting bestrijden. Bestaan bovendien inbegrepen: - 2. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen aangaande de opdracht vanwege werken, alle onkosten, maatregelen en lasten die inherent bestaan met een uitvoering van de opdracht, met name : 2 in voorkomend geval, de maatregelen opgelegd door de regelgeving inzake protectie en welzijn met een werknemers voor een uitvoering over hun werk; Portiersgebouw containerpark Boom 22

160 Leggers: materiaal: zelfde kernplaat en plaatbekleding mits corpussen, dikte 18 mm. steunpennen: vernikkeld staal Laden: geprefabriceerde laden bestaande zodra combinatie van zijkanten in gelakte metaalplaat en bodems uit zelfde kernplaat en plaatbekleding als corpussen, bodemdikte 12 mm Aansluitvoegen: elastische kit, kleur: wit Aanvullende specificaties De rug met een afwastafelkast is uitneembaar en geeft toegang tot de voorziene afsluitkraantjes De opstelling en montage met een corpussen garandeert ons stevig en onvervormbaar geheel waarbij accidenteel verplaatsen aangaande kasten kan zijn uitgesloten. De elementen worden horizontaal gesteld en met elkaar aangevoegd met klasseervijzen, bedekt met hoedjes in PVC. Op te hangen elementen geraken sterk en onzichtbaar tegen een muur bevestigd met een afregelbare ophangconstructie. Inzet Alle keukentypes keukenmeubelen onderdelen/fronten en zichtwanden PM Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de keukenmeubelen. Specificaties Kernplaat: (ofwel) houtspaanplaten overeenkomstig NBN EN 312, densiteit: kg/m3. Plaatdikte: minimum 18. mm Bekleding frontpanelen (i.

Please aanraking the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

4 W/m2K M.b.t. de luchtdoorlatenheid vanwege de buitendeuren volstaat bij uitzondering klasse 4 (max. debiet 3 m³/(h.m²) voor 100 Pa Weerstand tegen herhaald gebruik overeenkomstig NBN EN (tabel 27 aangaande NBN B ): min. klasse 4 ( cycli) Volgende deuren geraken voorzien aangaande deurdrangers, overeenkomstig art : Een verbeterde luchtdichtheid aangaande een buitendeuren wordt in een vloer ons aangepast aanslagprofiel voorzien betreffende een geïntegreerde thermische onderbreking tussen de dorpel en de binnenvloerafwerking. Inzet Zie buitenschrijnwerk borderel hang- en sluitwerk - doorgaans Levering en montage van al die elementen vanwege het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, incl. een controle en naregeling zowel wegens de voorlopige zodra vanwege de definitieve oplevering. Materialen Een producent beschikt over ons naverkoopdienst in België. Voor al die gemonteerde onderdelen behoren te vervangstukken nageleverd mogen geraken tot ons tijdperk betreffende minimaal 10 jaar na stopzetting met de vervaardiging betreffende dit gebruikte beslagsysteem. De geschiktheid van dit hang- en sluitwerk moet in functie met het vleugeltype, een gewichtsklasse en de prestaties gesteld aan een schrijnwerkelementen geraken afgetoetst aan een normenreeks NBN EN t/m 17 en NBN EN , in overeenstemming met het opgegeven reeks cycli tijdens beproeving en een overeenkomstige graad volgens een gestelde prestaties in artikel buitenschrijnwerk - prestaties en de bijkomend gestelde voorwaarden per type schrijnwerk. Portiersgebouw containerpark Boom 127

161 Aanvullende specificaties Aansluiting achterwand: recht Werkbladen moeten zoveel geoorloofd uit één stuk bestaan, waarbij lasnaden in dit werkblad enkel worden toegestaan hoekverbindingen. Een voegen geraken gedicht betreffende een schimmelwerende kit. De vrije randen voor dit aanrecht ter hoogte met fornuis of koelkast worden afgewerkt betreffende een T- profiel uit geanodiseerd aluminium, geplooid aan een front, waterdicht ingewerkt en verlijmd met tand- en groefverbinding. In het werkblad worden een nodige openingen gezaagd met afgeronde hoeken vanwege het inwerken aangaande de voorziene inbouwelementen. Een dichting tussen een inbouwtoestellen en het werkblad worden waterbestendig en verzorgd uitgevoerd. Een werkbladen geraken degelijk verbonden betreffende een kastmodules d.m.v. genoeg schroeven. Een werkbladen worden tegen wanden aangesloten d.m.v. ons elastische voeg op fundering betreffende neutrale siliconen (kleur: wit). De voegkit kan zijn na verharding permanent elastisch, waarbij de bovenlaag niet afzonderlijk verhardt. Ze dien juist vastkleven met alle materialen en bestand zijn anti warm water en gewone onderhoudsproducten en detergenten. Inzet Al die keukentypes keukenmeubelen onderdelen/beslag en handgrepen PM Meting aard betreffende de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de keukenmeubelen.

165 De tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig. Een tegels geraken geplaatst in ons dunbed overeenkomstig TV door middel over een enkele verlijming op een voorziene ondergrond(-en) met pleisterwerk in overeenstemming met hoofdstuk 50 De lijmkamvertanding dien dusdanig gekozen geraken dat het contactoppervlak minimum 65% bedraagt betreffende dit tegeloppervlak. Stelpatroon: symmetrisch (waarbij dit toepassing betreffende smalle repen met minder vervolgens ons halve tegel wordt vermeden) geplaatst met doorlopende voegen Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen aangaande 2 mm breed, waarbij een voegbreedte nimmer minder kan zijn vervolgens dit dubbel betreffende een toleranties op een tegelafmetingen. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper zo niet betreffende inzet) Voor dit betegelen wordt de drager aan de volledige oppervlakte uitbekleed betreffende ons barstoverbruggende afdichtingsmat bestaande uit mild PE en aan allebei de zijden voorzien aangaande een vliesweefsel vanwege een verankering in de tegellijm en waarop de tegelbekleding rechtstreeks mag aangebracht worden.

Via zijn inschrijving verplicht de aannemer zichzelf ertoe in het kader aangaande bestaan forfaitaire prijs alle prestaties te bezorgen die behoren tot en/of in verband ogen met de volledige en onberispelijke voltooiing met de werken, zoals welke in het aannemingsdossier voorzien bestaan. Bijkomende leveringen en prestaties welke niet expliciet beschreven bestaan in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, doch onontbeerlijk zijn een volledige en vakkundige uitvoering met de werken ofwel technische installaties produceren integraal deel uit aangaande een overeenkomst en worden verondersteld te bestaan geregistreerd in de prijsbieding. Eventuele leemtes ofwel opmerkingen dienen te gemeld worden bij een inschrijving. Zo read more ook niet worden die verondersteld te zijn inbegrepen in een offerte. De aannemer mag zich ook niet beroepen op onderschatting ofwel misvatting betreffende de beschreven werken teneinde afwijkingen aangaande dit aannemingscontract te bedingen aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM Niettegenstaande een aanbestedende overheid geen contractuele groep heeft betreffende de onderaannemers eist ze betreffende een hoofdaannemer dat deze enkel zit betreffende onderaannemers welke een erkenning beschikken over wegens dit deel aangaande een opdracht dat ze zullen verrichten. Het bestek mag almaar bijkomende voorwaarden opleggen inzake onderaannemers (bijvoorbeeld habilitatie, erkenningen, e.d.) aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM VERREKENINGEN TENGEVOLGE Aangaande VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN - VA1 Al die hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting bestaan forfaitair, behalve een hoeveelheden Portiersgebouw containerpark Boom 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *